BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR  ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

      ATHALIA KANTOOR: ROSELAAN 87, WILGEHOF, BLOEMFONTEIN

GEMEENSKAP BETROKKENHEID:

Dankie, aan die publiek en sake sektor dat die kwaliteit verblyf & versorging van Athalia Uitreik volhoubaar is deur hul betrokkenheid d.m.v. omgee, skenkings, donasies, borge en veral gebed. 

 • GELUKSTREKKING FOTO TEN BATE VAN ATHALIA
 • VERBLYF VIR BEJAARDES
 • GELUKSTREKKING FOTO TEN BATE VAN ATHALIA


BEJAARDE PERSONE:

 • In die eerste plek is 'n bejaarde Jesus se geliefdes en is dit ons verantwoordelikheid om hul te versorg.
 • In die tweede plek is bejaardes se versorging die verantwoordelikheid van hul kinders en is daar inwoners wat geen kontak met kinders of enige familie het nie.
 • In die derde plek is Athalia bestuur gehoorsaam aan God, en neem die kinders en familie se verantwoordelikheid oor veral waar die families se omstandighede ook vir hulle uitdagings bied asook waar kinders hul ouers verwerp het en geen kontak het,   maar ervaar dat daar mense in die publiek, sakesektor, instansies is wie se harte deur Jesus aangeraak word en so die welsyn-bootjie van Athalia veilig op die water hou.  

In hierdie ekonomiese moeilike tyd bied dit baie finansiële uitdagings en word dit deur gegee dat die publiek kan verstaan met was se uitdagings Athalia Uitreik daagliks deel.

 Athalia Uitreik ontvang geen subsidie van enige aard nie en is dus afhanklik van die publiek se betrokkenheid in die voorsiening van goeie netjiese verblyf met voedsame etes. 

Al stap ons op die pad van baie finansiele uitdagings, gee ons eer aan Jesus wat deurlopend in mense se harte werk om ons hande sterk te maak en ons die sekerheid gee dat Athalia 'n Jesus bediening is.  

Ons stap nie die pad van vrees en onsekerheid nie, ons het daar die hek toegemaak, 'n slot aangesit en die sleutel vir Jesus gegee. Daarom is ons mense elke dag goed versorg, ontvang goeie etes en ons weet in Jesus is in beheer van al ons ander uitdagings.  

Weens  Covid is die voedings aar vir addisionele inkomste  deur middel van fondsinsamelings afgesny en kon geen van die normale fondsinsamelings geleenthede sedert 2020 plaasvind.

 FINANSIES :

Athalia Uitreik se Hoofbron van inkomste is die verblyfkoste wat inwoners maandeliks betaal wat die minimum is R1700-00 pm vir gewone verblyf met 3 etes (90 etes pm)  Die verblyf met versorging bystand word bepaal volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging benodig. 

Om die inwoners die netjiese skoon behuising met 3 etes per dag te gee teen die bekostigbare verblyfkoste, moet die organisasie die fondse deur middel van ander bronne aangevul kry. Spesiale dank aan die gemeenskap vir hul betrokkenheid wat verseker dat die inwoners steeds dieselfde standaard versorging en etes geniet. 

Fondsinsameling geleenthede wat voorheen plaasgevind het het die kontantvloei gestimuleer en die organisasie instaat gestel om alle finansiele verpligtinge na te kom maar weens Covid kon geen fondsinsameling gereël word sedert 2020 en dra bly dat kontantvloei probleme ervaar word. 

VORIGE FONDSINSAMELING GELEENTHEDE

Fondsinsameling geleenthede, borge donasies en skenkings. Athalia Uitreik het voor Covid jaarliks 4 groot  Fondsinsameling Geleenthede gehou om die kontantvloei te stimuleer nl:

 1. Groot Sake-ontbyt 
 2. Suksesvolle Athalia Golf-dag 
 3. Voedi Voedseldag waar voedsel ingesamel is
 4. ·        Oupa & Ouma Eretoekennings geleentheid waar die grootouers vanuit die gemeenskap se groot ouers vereer word.  

 

 ***************

WAT IS ATHALIA SE VOORSTELLE OM OPLOSSINGS TE VIND VIR DIE UITDAGING WAT KAN HELP TO BIED ONMIDDELLIKE EN LANGTERMAYN UITDAGINGS? HOE KAN DIE PUBLIEK HELP?

1.  Vind ‘n organisasie/besigheid of individue om ‘n huis aan te neem en die huur of ander uitgawes te betaal.

2.  Doen aanbeveling by bekende tydskrif soos Huisgenoot om ‘n artikel te plaas oor Athalia die organisasie wat uitkoms gee vir bejaardes en die uitdagings.

3. Hulp met die reel van enige tipe fondsinsameling bv.  Kry plaaslike Radio Stasies in verskillende dele van die land betrokke vir advertensie vir verblyf en finansiele hulp.

4.  Radio praatjies op verskillende radio stasis bv. RSG vertel van diens wat Athalia lewer en vra vir betrokkenheid en finansiele hulp.

5.  Verkry betroubare Inligting hoe om aansoek te doen vir ‘n “Grand” oorsee?

6. Lang Termyn. Reel ‘n Virtuele fondsinsameling geleentheid met ‘n welbekende persoon as ambassadeur bv. die reel van ‘n goed gereelde Gholfdag deur ‘n professionele funksie beplanner in verskillende stede en dorpe op dieselfde dag . Kry Besighede en bv. sportsterre betrokke as donateurs.

7. Reel Virtual musiek konsert met verskeie welbekende sangers, en deel die winste met hul aangesien hul ook tans finansiele uitdagings het.

*****

BORG 'N BEJAARDE

Borg ‘n Bejaarde R50-00 of meer wat Jesus op u hart lê

Dit kan eenmalige bydrae wees of 'n maandelikse bydrae.

Met die Borg ’n Bejaarde-veldtog word u deel van die voedingsaar om fondse in te samel om bejaardes gevoed en gesond te hou en finansiele bystand te bied tot hul versorging .

Die meeste Bejaardes ontvang net staatstoelae en ons bied hul verblyf plus 3 etes per dag (90 etes pm) asook versorging volgens versorging behoeftes en glyskaal van inkomste om versorgers te betaal.

Fondse wat ontvang word, word aangewend om na die welsyn van bejaarde om te sien, bydrae te maak tot die koskas en versorging behoeftes aan te vul.

 Ons het groot behoefte aan 'n individue, borge of instansies wat 'n Virtuele Fondsinsameling geleentheid ten bate van Athalia Uitreik  kan reel of enige ander fondsinsameling geleentheid wat kan help met die kontantvloei.


Enige instansie of firma wat met Athalia hande wil/sal vat en help met met bogenoemde of enige ander fondsinsameling geleenthede sal opreg waardeer word.


Die Borg of Fondsinsameling beplanner is welkom om hul Logo en advertensie materiaal gedurende diesulke geleenthede te gebruik of te adverteer.

 

VIR ENIGE FINANSIëLE BYDRA:

Athalia Projekte Account

FNB

Acc 62485902805

Branch Code 25 20 05 


Kontak ons gerus as u sal help om die boot van nood vir bejaardes op die water te hou

 

COMMUNITY INVOLVEMENT:

Thank you so much to the public and community for the support to enable us the quality accommodation and caring towards the elderly through caring, donations, sponsorships and prayers!  

 • VERBLYF VIR BEJAARDES
 • GELUKSTREKKING FOTO TEN BATE VAN ATHALIA
 • VERBLYF VIR BEJAARDES


ELDERLY PEOPLE:

 • In the first place is elderly people Jesus loved ones and belongs to him and is it our responsibility to look after them according to his will and word. 
 • Secondly is the caring for the elderly the responsibility of the children or family but for us it is a privilege to look after them with love, especially those who had no contact with any family member. 
 • Thirdly Athalia management adhere to God’s word to take over the responsibility of the families to give the inhabitants a Safe-Haven especially where the circumstances of the families also experience challenges. We cannot do it on our own and thanks to the community for help and encouragement.  We will always remember your kindness and support helping us keeping the welfare-boat on the water.

During these economical difficult times lot of financial challenges are experience, and we want to make the public aware of it that they can know about Athalia Outreach challenges.

 Athalia Outreach receives no subsidy from the government or anywhere else and is dependent on sponsors and donations from the broader community. 

Despite the fact of the financial challenges Athalia experience, we still give glory to God who continuously working in the hearts of people, to strength our hand and to give us the confirmation that the organization belongs to Jesus.

 We do not walk a road of fear and uncertainty. We closed that gate, put a lock on, and gave the key to Jesus.  That is the reason that the inhabitants are well looking after, received good meals because we have the security God oversees all challenges

 Due to Covid the feeding vein for additional income through fundraising events was cut and could not we Athalia not held any of the normal fundraising events since 2020.

 FUNDING: 

The main cash income for Athalia is the inhabitant monthly accommodation fees with a minimum of R1700-00 pm for normal living house including 3 meals per day (90 meals per month). The accommodation with caring help is determined according to the scale of income as well as the type of caring needed.

 To secure that the good standard of accommodation with meals at a minimum cost, we must have plans in place to fill the gaps in income. Special thanks to the community for their involvement that secure the quality care and meals at Athalia Outreach.

 Fundraising events previously held stimulated the Cash Flow and enable the organization to pay all their commitments, currently with Covid we struggle with cash flow to meet our obligations. Since 2020 we were not able to hold a single fundraiser.

 

PREVIOUS FUNDRAISER EVENTS:

Fundraiser events, sponsorships, and donations Athalia held the following events yearly to stimulate the cash-flow namely:  

 1. Business People Breakfast with more than 300 guests
 2. We held a very successful Golf Day Yearly 
 3. “Voedi Voedsel” day was held to collect food and cash
 4. Red Carpet Grandfather & Grandmother Gala Evening where the grandparents of the community were nominates and the best grandfather and grandmother was elected.

 ***************

WHAT ARE OUR SUGGESTED SOLUTIONS RECOMMENDED TO MAY BE SOLVE OUR IMMEDIATE AND LONG-TERM CHALLENGES?  HOW CAN PEOPLE HELP?

 

1. Get an organizations/businesses or person involved as sponsor to adopt a house or pay the rent of a house.

2. Do a recommendation to a well-known SA Magazine e.g., Huisgenoot to place an article about the organization.

3.  Any type of fundraising e.g., adopt an elderly by paying a certain amount starting at R50-00 upwards. Get Local Radio stations in different parts of the land involved for advertising.

4. Radio speeches on different Radio stations e.g., RSG asking for involvement and financial help.

5.  Get trustworthy information how to apply for a grand overseas?

6. More Long Term: To arrange a Virtual Fundraising Event with a well-known person or persons as Ambassador e.g., a well-arranged Golf Day by a pro golf planner in certain Cities on the same day and time. Get the Businesses and people involved as sponsors.

7.  Arrange a virtual music concert with well known singers in different towns and cities, to sing according to well organized  program in a virtual concert. Share the profits to help them as well.    

 ****

SPONSOR AN ELDERLY

Sponsor an Elderly R50-00 or more that Jesus lays on your heart This can be one-off contribution or a monthly contribution. With the Sponsor an Aged campaign, you become part of the sponsors to raise funds to keep the elderly fed and healthy and provide financial assistance to their care.

 

Most Elderly people only receive state grants, and we offer their stay plus 3 meals a day (90 meals p.m.) as well as care according to caring needs and sliding scale of income. 


Funds received are used to look after the welfare of the elderly, contribute to the food cupboard and supplement care needs.

 Athalia have great need for individuals, sponsors or institutions who  can arrange a Virtual Fundraising event in aid of Athalia Outreach or any other fundraising opportunity that can assist with the cash flow.

 Any institution or firm that wants to/will join hands with Athalia and assist with the above or any other fundraising events will be greatly appreciated.


Any sponsor of Event planner is welcome to place their Logo on all advertisement material during sponsored events to use as advertisement.

 

FOR ANY FINANCIAL CONTRIBUTIONS:

Athalia Projekte Account

FNB

Acc 62485902805

Branch Code 25 20 05

 

Please contact us if you will or can help to keep the welfare-boat on the water for our Athalia Family.
Mail
Call
Map
About